W Polsce jeleniowate (jelenie i daniele) z hodowli zagrodowej są uznane ustawowo za zwierzęta gospodarskie. Nie potrzeba zezwoleń na prowadzenie chowu zagrodowego. Hodowca powinien zapoznać się z :
  • Ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz.921),
  • Ustawą weterynaryjną, czyi "Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej"
  • Ustawą o ochronie zwierząt
  • Rozporządzeniem MR i RW w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1629), (rozporządzenie to zawiera również minimalne warunki utrzymywania jeleni i danieli)